Päästöt

Teemme päivittäin valintoja. Valinnoillamme on vaikutusta ympäristöömme ja hyvinvointiimme. Valitsemalla kaasuauton teet ekoteon.

Ilmasto- ja energiatavoitteet

Euroopan komissio linjasi marraskuussa 2018 tavoitteekseen hiilineutraalin Euroopan vuoteen 2050 mennessä. Käytännössä tavoitteena on, että hiilidioksidipäästöjen sekä niitä ilmakehästä poistavien hiilinielujen ja hiilidioksidin talteen oton tulee yhtä suuret vuosisadan puolivälin mennessä. Jo aiemmin Euroopan komission vähähiilitiekartassa oli linjattu, että päästöjä voidaan EU:ssa vähentää kustannustehokkaasti 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 60 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä EU:n sisäisin toimin. Tulevan 50 vuoden aikajänteellä strategisena tavoitteena on hiilineutraalius, kun Eurooppa-neuvoston aiemmin asettama tavoite on ollut vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

paastotvalmis

Autoliikenteen päästöt

Autojen päästöillä tarkoitetaan yleensä pakokaasupäästöjä sekä polttoaineen palamistuotteena syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Lainsäädännöllä säänneltyjä pakokaasupäästöjä ovat  hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöt (PM). Hiilidioksidipäästöille ei ole lainsäädännöllistä enimmäisrajaa, mutta niiden määrää säännellään Euroopassa valmistajille asetetuilla päästötavoitteilla. Euroopassa on hiilidioksidipäästövaatimukset (CO2) ovat muita maanosia suurempia. Yhdysvalloissa puolestaan on maailman tiukimmat säänneltyjen päästöjen vaatimukset. Hiilidioksidipäästöt ovat merkittävin kasvihuonekaasupäästö.

Suomessa on autoissa käytössä kodinkoneista tuttu EU-lainsäädännön mukainen energiamerkintä. Energiamerkinnän tavoitteena on auttaa auton ostajia eri automallien mallisarjojen sisällä olevien moottorivaihtoehtojen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vertailussa. Energiamerkinnät on koottu Trafin Autovertaamoon.

Kaasuauton päästöt

Maakaasun avulla saavutetaan noin 20 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähenemä bensiiniin verrattuna, sillä metaanissa on vetyä kohti vähemmän hiiltä kuin bensiinissä. Biokaasu vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä huomattavasti, koska sen hiili on kasviperäistä. Kaasuajoneuvojen lähipäästöt ovat pienet perinteisillä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmillä. Monimutkaisia ja kalliita uusia järjestelmiä ei tarvita tulevaisuudessakaan, jos auto on rekisteröity kaasuautoksi. Melutaso vastaa bensiiniauton tasoa.